اخبار, اخبار مشاوران

برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی 1401

گروه علوم انسانی

نام درستاریخ امتحان
ریاضی و آمار 3 1401/10/3
تعلیمات دینی 31401/10/5
عربی 31401/10/7
علوم و فنون ادبی 31401/10/10
جغرافیا 31401/10/12
سلامت و بهداشت1401/10/14
تاریخ 31401/10/17
فارسی 31401/10/19
فلسفه 21401/10/21
زبان خارجی 31401/10/24
جامعه‌شناسی 31401/10/26

گروه علوم تجربی

نام درستاریخ امتحان
ریاضی 31401/10/3
تعلیمات دینی 31401/10/5
شیمی 31401/10/7
زیست‌شناسی 31401/10/10
عربی، زبان قران 31401/10/12
سلامت و بهداشت1401/10/14
فیزیک 31401/10/17
فارسی 31401/10/19
زبان خارجی 31401/10/24
علوم اجتماعی 31401/10/26
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید