تشابه سوال

مشابهت‌ سؤال‌های کنکور روان شناسی

تحلیل روان شناسی

مشابهت‌ سؤال‌های کنکور روان‌شناسی 1402

 1. پاسخ گزینۀ 4

درس 1/ درسنامه: صفحه‌های 11 و 12 / مشابه با تست‌های 58، 61، 66، 72، 74، 75، 76، 77، 87، 88، 93، 95، 96، 255، 270 و 1601

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های‌ 2، 14، 34 و 368)

 1. پاسخ گزینۀ 4

درس 2/ درسنامه: صفحه‌های 56، 57 و 58/ مشابه با تست‌های 442، 443، 444، 445، 480، 481 و 490 و 1574

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های‌ 48 و 416)

 1. پاسخ گزینۀ 3

درس 2/ درسنامه: جدول صفحۀ 51 و صفحه‌های 53، 54 و 55 و 57 / مشابه با تست‌‌های 385، 386، 387، 388، 416، 417، 425، 426، 464، 535 و 1574

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های‌ 49 و 343)

 1. پاسخ گزینۀ 1

درس 3/ درسنامه: صفحۀ 83 / مشابه با تست‌‌های 561، 562، 563،564، 743 و 758

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌ 94)

 1. پاسخ گزینۀ 2

درس 3 / درسنامه: صفحه‌های 85 و 86 / مشابه با تست‌های‌ 603، 605، 608، 609، 610، 612، 613، 614، 621، 623، 624، 747، 762، 1561 و 1604

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های‌ 103، 117 و 118)

 1. پاسخ گزینۀ 4

درس 4/ درسنامه: صفحه‌های 123، 127 و 131/ مشابه با تست‌های 813، 816، 862، 863، 864، 869، 920، 921، 923؛ 924، 935، 926، 955، 956، 964، 971، 1549،  

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های 121 و 148)

 1. پاسخ گزینۀ 2

درس 4/ درسنامه: صفحه‌های 124 و 125/ مشابه با تست‌های 818، 819، 820، 824، 834، 844، 845، 956، 957، 970، 972، 1592 و 1606

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های 130 و 145)

 1. پاسخ گزینۀ 3

درس 5 / درسنامه: صفحه‌های 149، 150، 151، 156 و 161/ مشابه با تست‌های 1001، 1003، 1011، 1012، 1076، 1081، 1082، 1113 و 1119

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست 184)

 1. پاسخ گزینۀ 1

درس 5 / درسنامه: صفحه‌های 149، 150 و 151 / مشابه با تست‌های 992، 994، 1004، 1009، 1117، 1118 و 1134

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های 177، 182، ‌)

 1. پاسخ گزینۀ 3

درس 6/ درسنامه: صفحۀ 181  / مشابه با تست‌‌های 1201، 1205، 1206، 1207، 1208، 1209، 1210، 1257، 1259، 1271، 1273 و 1581

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های‌ 203، 226 و 233)

 1. پاسخ گزینۀ 1

درس 6/ درسنامه: صفحۀ 175 / مشابه با تست‌های 1150، 1151، 1153، 1154، 1251، 1266 و 1596

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست 229)

 1. پاسخ گزینۀ 2

درس 7/ درسنامه: صفحه‌های 196، 198، 204 و 205  / مشابه با تست‌های 1290، 1293، 1294، 1301، 1311، 1312، 1360، 1379، 1393 و1554

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم / مشابه با تست‌ 270)

 1. پاسخ گزینۀ 4

درس 7/ درسنامه: صفحه‌های 198 تا 201 / مشابه با تست‌های  1313، 1314، 1322، 1323، 1324، 1325، 1326، 1327، 1391 و 1405

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست‌های 267 و 355)

 1. پاسخ گزینۀ 3

درس 8 / درسنامه: مبحث «دقت کنید» صفحۀ 222

 1. پاسخ گزینۀ 1

درس 8/ درسنامه: صفحه‌های 218، 220، 221، جدول 222 و 223/ مشابه با تست‌های 1413، 1415، 1416، 1443، 1447، 1449، 1475، 1516، 1532 و 1555

(کتاب روان‌شناسی تیزشیم مشاوران / مشابه با تست 292)

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید